دفتر آموزشهاي آزادراهنماهاآئين نامه هافرمهاتقويم آموزشيسوالات متداولرشته هادرباره ماارتباط با ماسامانه يادگيري الكترونيكي

 

 
تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 ***new

ارزشیابی دروس

29 آذرماه تا 9 دی ماه

انتخاب واحد

8 و 9 دی ماه

شروع کلاسها

11 بهمن ماه

حذف و تعویض دروس

26 و 27  بهمن ماه

پایان کلاسها

13 خرداد ماه 94

امتحانات دروس تخصصی

23 خردادماه تا 3 تیر ماه 94

ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس

23 خرداد ماه تا 12 تیر ماه 94

مهلت اعتراض دانشجویان

13 تا 17 تیر ماه 94

ثبت نهایی و قفل نمرات توسط استاد درس

18 تا 23 تیر ماه 94

*        نکات مهم در خصوص انتخاب واحد:

1.        کلیه دانشجویان تا زمانی که دروس ایشان به پایان نرسیده است(شیوه آموزشی) و یا از پایان نامه خود دفاع  نکرده اند(شیوه آموزشی- پژوهشی) طبق برنامه زمانبندی فوق موظف به انجام کلیه مراحل انتخاب واحد الکترونیکی می باشند. بدیهی است عدم انتخاب واحد در تاریخ اعلام شده به منزله قطع رابطه دانشجویان با دانشگاه می باشد و مطابق ضوابط آموزشی با آنها رفتار خواهد شد.

2.        با توجه به این که تایید انتخاب واحد دانشجو به صورت سیستمی انجام می شود و امکان تغییر یا حذف دروس در خارج از بازه زمانی حذف و تعویض وجود ندارد، عواقب اخذ/حذف اشتباه درس به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت لزوم قبل از انتخاب واحد دانشجو بایستی با دفتر آموزشهای آزاد هماهنگی لازم را به عمل آورد.

3.        حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی (بدون احتساب دروس جبرانی) 8 و 12 واحد می باشد.

4.        در تقویم دانشگاهی حذف تکدرس پیش بینی نشده است لذا پس از پایان مهلت حذف و تعویض امکان حذف و یا ثبت درس وجود ندارد.

دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه

93/9/3

تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 94-93

ارزشیابی دروس

3 الی 12 خرداد ماه

انتخاب واحد

11 و 12 خرداد ماه

شروع کلاسها

22 شهریور ماه

حذف و تعویض دروس

6 و 7  مهرماه

پایان کلاسها

10 دی ماه

امتحانات دروس تخصصی

20 دی ماه الی 1 بهمن ماه

ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس

20 دی ماه الی 20 بهمن ماه

مهلت اعتراض دانشجویان

21 الی 26 بهمن ماه

ثبت نهایی و قفل نمرات توسط استاد درس

27 بهمن ماه الی 2 اسفند ماه

 

 *        نکات مهم در خصوص انتخاب واحد:

1.        کلیه دانشجویان تا زمانی که دروس ایشان به پایان نرسیده است(شیوه آموزشی) و یا از پایان نامه خود دفاع  نکرده اند(شیوه آموزشی- پژوهشی) طبق برنامه زمانبندی فوق موظف به انجام کلیه مراحل انتخاب واحد الکترونیکی

 می باشند. بدیهی است عدم انتخاب واحد در تاریخ اعلام شده به منزله قطع رابطه دانشجویان با دانشگاه می باشد و مطابق ضوابط آموزشی با آنها رفتار خواهد شد.

2.        با توجه به این که تایید انتخاب واحد دانشجو به صورت سیستمی انجام می شود و امکان تغییر یا حذف دروس در خارج از بازه زمانی حذف و تعویض وجود ندارد، عواقب اخذ/حذف اشتباه درس به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت لزوم قبل از انتخاب واحد دانشجو بایستی با دفتر آموزشهای آزاد هماهنگی لازم را به عمل آورد.

3.        حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی (بدون احتساب دروس جبرانی) 8 و 12 واحد می باشد.

4.        در تقویم دانشگاهی حذف تکدرس پیش بینی نشده است لذا پس از پایان مهلت حذف و تعویض امکان حذف و یا ثبت درس وجود ندارد.

دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه

17/02/93

 

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92  

 
7-1 دی ماه 92 ارزشيابي دروس
10-7 دی ماه  92
10-7 دانشجویان دکتری
10-9 دانشجویان کارشناسی ارشد
انتخاب واحد
12بهمن ماه 92 شروع كلاس ها
28-27 بهمن ماه 92 حذف و تعويض دروس
13خردادماه 93 پايان كلاس ها
22-17 خردادماه 93 امتحانات دروس مدرسي
24خردادماه الی 4 تیرماه  936 امتحانات دروس تخصصي
24خردادماه الی 26تیرماه 93 ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان
31-27 تیرماه 93 مهلت اعتراض دانشجویان
5-1 شهریورماه   93  ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 
 نكته مهم: كليه دانشجويان تا زمانيكه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده (شيوه آموزشي پژوهشي) و يا دروس ايشان به اتمام نرسيده است (شيوه آموزشي) طبق برنامه زمانبندي فوق موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد الكترونيكي مي باشند بديهي است عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده به منزله قطع رابطه دانشجويان با دانشگاه مي باشد و مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار خواهد شد.

تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 93-92  

 
11 الي 21 خرداد ماه ارزشيابي دروس
دكتري: 18 الي 21 خرداد ماه
كارشناسي ارشد: 20 الي 21 خرداد ماه
انتخاب واحد
23 شهريور ماه شروع كلاس ها
8 7 مهر ماه حذف و تعويض دروس
11 دي ماه پايان كلاس ها
14 الي 19 دي ماه امتحانات دروس مدرسي
21 دي ماه الي 2 بهمن ماه امتحانات دروس تخصصي
21 دی ماه الی 21 بهمن ماه ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان
23 الی 28 بهمن ماه مهلت اعتراض دانشجویان
29 بهمن ماه الی 4 اسفندماه ثبت نهایی و قفل نمرات
 نكته مهم: كليه دانشجويان تا زمانيكه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده (شيوه آموزشي پژوهشي) و يا دروس ايشان به اتمام نرسيده است (شيوه آموزشي) طبق برنامه زمانبندي فوق موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد الكترونيكي مي باشند بديهي است عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده به منزله قطع رابطه دانشجويان با دانشگاه مي باشد و مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار خواهد شد.
 

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

  
ارزشيابي دروس 10 الي 17 دي ماه 91
انتخاب واحد دانشجويان دكتري: 18-17 دي ماه 91
دانشجويان كارشناسي ارشد: 20-19 دي ماه 91
شروع كلاس ها 23 بهمن ماه 91
حذف و تعويض دروس 7-6 اسفند ماه 91
پايان كلاس ها 23 خرداد ماه 92
امتحانات دروس مدرسي 25 خرداد ماه الي 2 تير ماه 92
امتحانات دروس تخصصي 4 الي 19 تيرماه 92
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان 2 تیرماه الی 31 مردادماه 92
مهلت اعتراض دانشجویان 2 الی 7 شهریورماه 92
ثبت نهایی و قفل نمرات 9 الی 14 شهریورماه 92
نكته مهم: كليه دانشجويان تا زمانيكه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده (شيوه آموزشي پژوهشي) و يا دروس ايشان به اتمام نرسيده است (شيوه آموزشي) طبق برنامه زمانبندي فوق موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد الكترونيكي مي باشند بديهي است عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده به منزله قطع رابطه دانشجويان با دانشگاه مي باشد و مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار خواهد شد.

free-edu@modares.ac.ir