قابل توجه کلیه دانشجویان دوره یادگیری الکترونیکی

تاریخ و ساعت برگزاری امتحانات پایان ترم در محیط هر درس درج شده است.