قابل توجه کلیه دانشجویان

همانطور که در تقویم دانشگاهی اعلام شده است کلیه دانشجویان قبل از انجام انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 می بایست ارزشیابی دروس نیسمال جاری را انجام دهند.

*توجه:

-انتخاب واحد نیمسال آتی در صورت عدم انجام ارزشیابی میسر نخواهد بود.