اساتید و دانشجویان محترم دسترسی به محیط دروس در نیمسال تحصیلی جاری تا پایان امتحانات، 3 تیرماه امکان پذیر است.