به اطلاع می رساند؛

آن دسته از دانشجوياني كه به دلیل نقص پرونده آموزشي (واصل نشدن تاييديه تحصيلي و ريزنمرات مقطع قبل، انجام ندادن تمديد تحصيلي، عدم ارايه نامه موافقت با ادامه تحصيل) از انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 95-94 آنها جلوگيري شده است در صورتيكه مورد نقص حداكثر تا تاريخ 94.6.14 برطرف شود در بازه زماني 16 و 17 شهريورماه مي توانند برابر ضوابط، انتخاب واحد خود را انجام دهند. در غيراينصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد.