به اطلاع می رساند؛

پاسخگویی به امور آموزشی دانشجویان تا پایان تیرماه و سپس از ابتدای شهریورماه به بعد خواهد بود.