به اطلاع می رساند،

زمان و مکان ارایه سمینار دانشجویان رشته مهندسی برق، کنترل - اتوماسیون صنعتی به شرح پیوست اعلام می شود. دانشجویان می بایست طبق برنامه زمانبندی اعلام شده برای ارایه سمینار خود حضور یابند.

بدیهی است، تاریخ اعلام شده به هیچ وجه قابل تغییر نبوده و عدم حضور در تاریخ اعلام شده غیبت محسوب شده و منجر به ثبت نمره صفر در درس خواهد شد.