قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق، کنترل - اتوماسیون صنعتی ورودی مهر93

درس نرم افزارهای کنترلی با شماره و گروه درسی 01-076-04-61  در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 ارایه شده است. دانشجویان می توانند درس مذکور را در زمان حذف و تعویض دروس (5و6 مهرماه) انتخاب نمایند.