به اطلاع می رساند؛

آن دسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به انجام انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 نشده اند می باید فرم پیوست را تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 2 اسفندماه به این مدیریت ارسال نمایند.

بدیهی است، به ارسال فرم ها پس از تاریخ یاد شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.