قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی برق، کنترل -اتوماسیون صنعتی و مهندسی برق، مخابرات - 95/02/06