قابل توجه دانشجویان رشته های مهندسی برق، کنترل - اتوماسیون صنعتی و مهندسی برق، مخابرات - 95/03/10