- دسترسی به فایل کلاسهای آنلاین در طول امتحانات و از تاریخ 24 خرداد امکان پذیر نیست ولی دسترسی به صوت کلاسهای مذکور تا پایان تاریخ امتحانات امکان پذیر است.