قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی جدید؛

جلسه آنلاین معارفه دانشجویان با مسئولین دفتر آموزشهای آزاد روز یکشنبه ساعت 9 صبح برگزار می شود.