اطلاعات و سيلابس رشته هاي مهندسي برق-مخابرات،برق-كنترل در سامانه اطلاعات جامع تكميل شد.