قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق، کنترل - اتوماسیون صنعتی ورودی مهر 95- 95/12/03