به اطلاع می رساند؛

تمامی کلاسهای حضوری و برخط مطابق تقویم اعلام شده  در ابتدای ترم، بدون تغییر برگزار خواهد شد.- 96/02/04