به اطلاع می رساند؛

با توجه به موافقت گروه زمان ارایه سمینار دانشجویان مهندسی برق، کنترل - اتوماسیون صنعتی مورخ 24 تیرماه خواهد بود. برنامه زمانبندی و مکان دقیق ارایه متعاقبا اعلام خواهد شد. در ضمن چند نمونه فرمت ارسال گزارش در ضمیمه آمده است که میتواند در تهیه گزارش کمک رسان باشد.

*توجه: دانشجویان می بایست گزارش سمینار خود را حداکثر تا تاریخ 23 تیرماه برای تمامی اعضای محترم هیات علمی گروه ارسال نمایند.