قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع، مدیریت مهندسی-96/06/07