**جلسه آنلاين معارفه دانشجويان جديدالورود با مدير و مسئولين دفتر آموزشهاي آزا دتاريخ   18  مهرماه ساعت 12:30  برگزار مي شود.اطلاعات بيشتر در سامانه el.modares.ac.ir