نرم افزار add in  براي استفاده از كلاس آنلاين در بخش راهنماها بروزرساني شد.