قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی برق، کنترل - اتوماسیون صنعتی ورودی مهر 96 - 96/08/16