به اطلاع دانشجويان رشته مهندسي صنايع-مديريت مهندسي مي رساند (درج خبر :96/10/26)

امتحان پايان ترم درس تحليل داده هاي مهندسي فصل هاي 3 و 6 با بارم 10 نمره تعيين مي شود.