جديد! به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه انتخاب واحد خود را در بازه زماني مقرر انجام نداده اند مي رساند انتخاب واحد با تاخير در باز زماني 28 و 29 بهمن ماه انجام خواهد شد و اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود.