به اطلاع می رساند؛

دانشجویانی که امور آموزشی خود را وفق زمانبندی معمول انجام داده و شهریه دروس را پرداخت نموده اند؛ می توانند با مراجعه به سامانه گلستان و از طریق گزارش 428  کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت و با دردست داشتن کارت ورود به جلسه در امتحانات شرکت نمایند.

*توجه:همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان برای شرکت در امتحانات الزامی است.

*ضمنا:دانشجویانی که ارزشیابی خود را در مهلت تعیین شده انجام نداده باشند  قادر به تهیه پرینت مذکور نخواهند بود و از شرکت آن ها در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل خواهد آمد. 95/10/05