دسترسی به سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی و محیط دروس فقط تا 4 تیرماه امکان پذیراست.