دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش ، اسامی اساتید راهنمای درس سمینار- 93/06/08