قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع - مدیریت سیستم وبهره وری:

دانشجویان می بایست هنگام حذف و تعویض دروس (6و7 مهرماه) درس طراحی و مهندسی سازمان را از لیست دروس خود حذف نمایند.