قابل توجه دانشجویان رشته حقوق جزا و جرم شناسی:

طبق اعلام جناب آقای دکتر صابر تاریخ ارایه سمینار دانشجویان سه شنبه مورخ 93/06/25 در دانشکده علوم انسانی می باشد.93/06/17