دانشجویان رشته مهندسی مخابرات گرایشهای میدان و سیستم-93/06/25