قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری:

دانشجویان می بایست هنگام حذف و تعویض دروس (6 و7 مهرماه)، درس بازاریابی با شماره و گروه درسی 01-025-02-60 را به لیست دروس خود اضافه نمایند.