قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش:

دانشجویانی که از درس مدیریت دانش در سازمان ها نمره قبولی کسب نکرده اند می توانند هنگام حذف و تعویض دروس (6و7 مهرماه)، درس مدیریت دانش در سازمان ها با شماره و گروه درسی 01-070-03-11 را به لیست دروس خود اضافه نمایند.