قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات، سیستم های تکنولوژی اطلاعات- 93/07/29