قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری-93/08/04