همکاران دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بیژن هاشمی/ مدیر دفتر /
دکتر بیژن هاشمی
دکتر بیژن هاشمی/ مدیر دفتر /
 • سمت : مدیر دفتر
 • 82884131 021
 • bhashemi@modares.ac.ir
 • ساختمان آموزش،ط1،اتاق 209

مهندس سهیلا جاویدیان/ معاون دفتر /
مهندس سهیلا جاویدیان
مهندس سهیلا جاویدیان/ معاون دفتر /
 • سمت : معاون دفتر
 • 82884147 021
 • javidan@modares.ac.ir
 • ساختمان آموزش،ط1،اتاق 210

مهندس احمد رسولی/ رئیس اداره یادگیری الکترونیکی /
مهندس احمد رسولی
مهندس احمد رسولی/ رئیس اداره یادگیری الکترونیکی /
 • سمت : رئیس اداره یادگیری الکترونیکی
 • 82883099 021
 • ad.rasouli@modares.ac.ir
 • ساختمان آموزش،ط1،اتاق 211

مهندس سمیه باغشاهی/ کارشناس نرم افزار و یادگیری الکترونیکی /
مهندس سمیه باغشاهی
مهندس سمیه باغشاهی/ کارشناس نرم افزار و یادگیری الکترونیکی /
 • سمت : کارشناس نرم افزار و یادگیری الکترونیکی
 • 82883013 021
 • sbaghshahi@modares.ac.ir
 • ساختمان آموزش،ط1،اتاق 213

مریم عبدالرحیم/ کارشناس دوره های کوتاه مدت /
مریم عبدالرحیم
مریم عبدالرحیم/ کارشناس دوره های کوتاه مدت /
 • سمت : کارشناس دوره های کوتاه مدت
 • 82883052 021
 • m.abdolrahim@modares.ac.ir
 • ساختمان آموزش،ط1،اتاق 213

مسعود فروتن/ مسئول دفتر /
مسعود فروتن
مسعود فروتن/ مسئول دفتر /
 • سمت : مسئول دفتر
 • 82883221 021
 • mforoutan@modares.ac.ir
 • ساختمان آموزش،ط1،اتاق 208