همکاران دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید محمود قاسم پوری/ مدیر دفتر /
دکتر سید محمود قاسم پوری
دکتر سید محمود قاسم پوری/ مدیر دفتر /
 • سمت : مدیر دفتر
 • 82884131 021
 • ghasempm@modares.ac.ir
 • ساختمان آموزش،ط1،اتاق 210

مهندس سهیلا جاویدیان/ معاون دفتر /
مهندس سهیلا جاویدیان
مهندس سهیلا جاویدیان/ معاون دفتر /
 • سمت : معاون دفتر
 • 82884147 021
 • javidan@modares.ac.ir
 • ساختمان آموزش،ط1،اتاق 211

مهندس احمد رسولی/ رئیس اداره یادگیری الکترونیکی /
مهندس احمد رسولی
مهندس احمد رسولی/ رئیس اداره یادگیری الکترونیکی /
 • سمت : رئیس اداره یادگیری الکترونیکی
 • 82883099 021
 • ad.rasouli@modares.ac.ir
 • ساختمان آموزش،ط1،اتاق 212

مهندس سمیه باغشاهی/ کارشناس نرم افزار و یادگیری الکترونیکی /
مهندس سمیه باغشاهی
مهندس سمیه باغشاهی/ کارشناس نرم افزار و یادگیری الکترونیکی /
 • سمت : کارشناس نرم افزار و یادگیری الکترونیکی
 • 82883013 021
 • sbaghshahi@modares.ac.ir
 • ساختمان آموزش،ط1،اتاق 217

مهندس نرگس اکبری/ کارشناس دوره های آموزشی و تولید محتوا /
مهندس نرگس اکبری
مهندس نرگس اکبری/ کارشناس دوره های آموزشی و تولید محتوا /
 • سمت : کارشناس دوره های آموزشی و تولید محتوا
 • 82883052 021
 • n.akbari@modares.ac.ir
 • ساختمان آموزش،ط1،اتاق 217