برگزاری دوره آموزشی الکترونیکی آموزش مقدماتی VIVADO

آزمایشگاه معماری کامپیوتر و سیستم های قابل اعتماد با همکاری دفتر آموزش های آزاد برگزار می کند:

 

VIVADO

 

Sabte nam dore