برگزاری دوره آموزشی آنالیزهای فیلوژنی و تحلیل داده های فیلوژنتیک

انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران با همکاری دفتر آموزشهای آزاد برگزار می کند:

Phylogen

Sabte nam dore