دوره های آموزشی کوتاه مدت و مهارتی

  • آموزش های کوتاه مدت
آموزشهاي کوتاه مدت به آموزشهايي اطلاق مي شود که هدف آن ارتقاي سطح دانش، بينش و توان شاغلين دولتي و غير دولتي مرتبط با حوزه هاي علم و صنعت و ايجاد مهارتهاي شغلي در ايشان است اين آموزشها به منظور توسعه دانش تخصصي مديران و کارشناسان، افزايش بهره وري نيروي انساني شاغل در دستگاههاي اداري، افزايش دانش کاربردي، ارتقاي سطح علمي و تخصصي، پرورش نيروي متخصص، خلاق و کارآمد و توانمند سازي مديران دستگاه هاي اجرايي برگزار مي گردد. آموزشهاي کوتاه مدت منجر به هيچگونه مدرک رسمي نمي گردد و فراگيران اين دوره ها پس از طي دوره و موفقيت در آزمون مربوطه، به اخذ گواهي پايان دوره نائل مي گردند.

  • اهداف
آماده سازي افراد براي انجام درست و موثر وظايف شغلي به منظور بهره وري بيشتر
ارتقاي سطح دانش، بينش و مهارتهاي تخصصي افراد جامعه
آشناسازي دانشپذيران با مباني علمي دوره مورد نظر
آشنا ساختن دانشپذيران با آخرين فناوري ها و همخوان کردن معلومات آنها با شرايط و مقتضيات زمان
رفع نيازهاي علمي و تخصصي کارکنان موسسات، وزارتخانه ها و ادارات

دوره های آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

تماس با ما