دوره های دانش افزایی مدرسین

برگزاری دوره های آموزشی دانش افزایی مدرسین (صلاحیت مدرسی) به منظور افزایش دانش و کسب مهارت های لازم برای مدرسین دوره های مختلف آموزشی می باشد. شرکت کنندگان در این دوره ها با موارد ذیل آشنا خواهند شد:

- رویکردها، روش ها و فنون تدریس و نحوه به کار گیری آن در فرآیند یاددهی-یادگیری

- روش ها و ابزارهای سنجش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی و شیوه های به کارگیری این روش در هر دوره آموزشی

- مفهوم و اصول تکنولوژی های آموزشی و استفاده از قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری در فرآیند یاددهی-یادگیری

- روش های علمی و نوین در یادگیری موثر

- و ....