دفتر آموزشهاي آزادراهنماهاآئين نامه هافرمهاتقويم آموزشيسوالات متداولرشته هادرباره ماارتباط با ماسامانه يادگيري الكترونيكيصفحه اول

 

  آموزش و تحقیق مجموعه فعالیتهای نظام مند و روش مدار است که مهمترین نقش را در تولید علم و فناوری و دستیابی به توسعه همه جانبه را بر عهده دارد و در بین فرایند آموزش با بهره گیری از روشها و راه های موثر بعنوان مهمترین عامل در توسعه، نقش تعیین کننده دارد.

در هزاره سوم و در عصر انفجار اطلاعات، رشد همه جانبه اطلاعات، توسعه علوم و پیشرفتهای صنعتی در عرصه فناوری ایجاب می نمایید که شیوه های آموزشی نیز همگام و متناسب با آن متحول شده تا بتواند پاسخی کاربردی و مناسب به نیازهای موجود ارائه دهد در این میان دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه با بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی و با رويكرد افزايش تنوع ورودي به تربیت نیروی انسانی ماهر ، متخصص و کارآمد می پردازد.

 

 

free-edu@modares.ac.ir